Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Samråd

Konceptuell skiss över den planerade anläggningen sedd från öster. Skissen illustrerar testbanor, nedfarter (ramper) till anläggningen under jord, ytor för borrningar ovan jord samt verkstäder, elektrifierings- och kompetenscentret.

Konceptuell skiss över den planerade anläggningen sedd från öster. Skissen illustrerar testbanor, nedfarter (ramper) till anläggningen under jord, ytor för borrningar ovan jord samt verkstäder, elektrifierings- och kompetenscentret.

Epiroc Rock Drills AB avser att söka tillstånd enligt Miljöbalkens 11 kapitel för vattenverksamhet samt ett frivilligt tillstånd enligt Miljöbalkens 9 kapitel för anläggande och drift av Epiroc Test- och kompetenscenter vid Trädgårdstorp på fastigheten Kränglan 3:1, Örebro kommun.

Metaller och mineraler behövs för energiomställningen och för att lyckas behövs en mer hållbar gruv- och infrastrukturindustri. Vi på Epiroc driver på denna transformation och den planerade nya verksamheten är mycket viktig för vårt fortsatta arbete.

 

Hållbarhetsarbetet är viktigt för Epiroc och elektrifiering av produkterna kommer att ha stor betydelse för den egna miljöpåverkan, men ännu större betydelse för våra kunder. För att på ett rationellt sätt  kunna utveckla och testa produkter behövs ett nytt kombinerat test-, kompetens- och produktelektrifieringscenter.

 

För närvarande finns verksamhet utspridd över ett antal orter i Mellansverige, vilket medför en stor mängd transporter. Dessutom är anläggningarna inte optimalt anpassade för testverksamheten. En ny centralt placerad anläggning kommer att minska antalet transporter, ge synergier och ge ökad effektivitet i testarbetet.

Beskrivning av nya anläggningen

Den nya anläggningen planeras på del av fastigheten Kränglan 3:1, vilken för

närvarande detaljplaneras och ägs av Örebro kommun. Platsen benämns Trädgårdstorp och är belägen cirka 6,6 km fågelvägen nordost om Örebro Slott, mellan motorvägen/E20 och gamla Europavägen/ ”Glanshammarsvägen” (Länsväg 823) samt cirka en halv kilometer öster om den så kallade ”Myrövägen”.

 

Vid anläggningen kommer många olika typer av maskiner för användning såväl ovan- som under jord att testas. Maskinerna drivs av diesel, el eller batterier och förekommer i storlekar från 3 till 70 ton.

 

Den nya anläggningen kommer att innehålla verksamheter för:

  • Test och utveckling av Epirocs produkter både ovan och under jord
  • Marknadsföring, kunddemonstrationer och såväl intern- som extern utbildning.
  • Leverans av färdiga produkter till kund efter test.
  • System för elektrifiering, automation och digitalisering för de applikationer som Epiroc verkar inom. 

Inom området kommer lokaler och platser med olika funktioner att anläggas, såsom kontor, utveckling, utställning, logistik, utbildningslokaler, demonstration. åtgärdshallar, serviceverkstad, rostskyddshall och tvätthall samt olika testbanor och områden ovan och under jord.

 

Vid vatteninträngning i de underjordiska delarna kan behov av att bortleda grundvatten uppstå, både i bygg- och driftsfas.

Små utsläpp till luft beräknas ske av VOC från bättringsmålning-, avfettning- och rostskyddsbehandling. Från interna transporter och testköring av dieseldrivna maskiner sker utsläpp av koldioxid och kväveoxider. Utsläpp till vatten från fordonstvätt kommer vara begränsad då recirkulerande system avses användas.

Den huvudsakliga kemikalieanvändningen utgörs av rostskydds- och avfettningsmedel, smörjfett- och oljor samt färg. Mängden avfall som kommer uppstå från verksamheten kommer vara begränsad.

Miljöpåverkan från vattenverksamheten samt test- och utvecklingsverksamheten kommer att utredas och beskrivas mer i detalj i den kommande Miljökonsekvensbeskrivningen.

Mer om samrådet

Syftet med samrådet är att ge berörda parter möjligheten att i ett tidigt skede lämna synpunkter som kan förbättra anläggningens utformning. Det kommer att bidra till att Miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan täcker in alla relevanta aspekter med avseende på miljöpåverkan.

 

Från början har det konstaterats att den planerade vattenverksamheten kan komma att medföra betydande miljöpåverkan för den valda platsen, och därför genomförs inget undersökningssamråd.

 

Epiroc genomförde under februari 2024 ett avgränsningssamråd enligt Miljöbalkens 6 kapitel med Länsstyrelsen och Örebro kommun samt ett skriftligt samråd pågår med berörda myndigheter. Det nu påbörjade allmänna samrådet innefattar fler aktiviteter, såsom att söka direkt kontakt och informera närboende, information genom annonsering i Nerikes Allehanda och tillgängliggöra samrådshandlingar digitalt via hemsida.

 

Samrådsunderlaget som har upprättas beskriver verksamhetens planerade omfattning, rådande miljöförhållanden samt de förväntade miljöeffekter som verksamheten bedöms kunna medföra.

 

Här kan du ta del av samrådsunderlaget:

Synpunkter ska ha inkommit senast 31 maj 2024  till Mattias Bäckström.

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse som bifogas med kommande tillståndsansökan.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Mattias Bäckström 

Kontaktperson

Mattias Bäckström

Bergskraft Bergslagen AB

Telefon: 072-721 57 02

Email: mattias.backstrom@bergskraft.se

Epiroc