Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Åpenhetsloven – Aktsomhetsvurderinger Redgjørelse

Her følger en gjennomgang av hvordan vi jobber med og etterlever åpenhetsloven. Denne redegjørelsen omfatter Epiroc Norge AS.

Epiroc Norge AS er et selskap under Epiroc Gruppen. Vi deler Gruppens visjon om å være det foretrukne valget for våre kunder, leverandører, forretningsforbindelser og andre interessenter. Epiroc ønsker å oppnå dette ved å etterleve gruppens kjerneverdier (engasjement, samhandling og nyskapning), ved å ha høy etisk standard i alt vi gjør, og samarbeide med forretningspartnere som har tilsvarende kjerneverdier og standarder.

 

Epiroc følger norske regler og lover. Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennhetens tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Epiroc driver engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet, og produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet. Vi anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger basert på OECDs modell:

Åpenhetsloven

1.      Forankre ansvarlighet i rentingslijer og styringssystemer

 

I Epiroc har vi forankret ansvarlighet i våre etiske rettningslinjer. Her setter vi krav til våre medarbeidere og lederes opptreden og forretningspraksis gjennom våre etiske rettningslinjer.  Epiroc stiller også krav til våre foretningspartnere og krever at de signerer Epirocs etiske retningslinjer for foretningspartnere før de kan gjøre forhandlinger med oss. Våre rettningslinjer stiller krav til bl.a. tvangsarbeid, barnearbeid, og menneskerettigheter.

 

 

2.      Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade

 

Vi kartlegger risiko hos våre leverandører og andre forrentningspartnere, og foretar løpende vurderinger knyttet til fare for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har kartlagt våre leverandører og identifisert blant dem de mest betydelige risikoene for brudd på menneskerettigheter og ansentige arbeidsforhold. Fra disse leverandørene har vi hentet inn ekrlæring om at de deler våre sosiale og etiske standarder og retningslinjer.

 

3.      Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade

 

Epiroc har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Basert på signert erklæring, har vi ikke utført ytterligere vurdering av leverandørkjeden.

 

4.      Overvåk gjennomføring og resultater

 

I Epiroc følger vi med på hvordan våre leverandører påvirker omverdenen, og kommer til å be om dokumentasjon dersom det er grunn til å tro at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ikke er ivaretatt.

 

5.      Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert

 

Epiroc er åpen om de vurderinger og tiltak som gjennomføres i vår verdikjede.

 

6.      Sørge for, eller samarbeide om gjennoppretting eller erstattning der det er påkrev.

 

Tildags har Epiroc ikke hatt hendelser som har krevd gjenoppretting eller erstatning. Hvis en slik hendelse avdekkes iverksetter vi tiltak slik at de ansvarlige for hendelsen kan rette det opp.

Egenerklæringsskjema - Epiroc

Norway