Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Rapportera missförhållanden

Vad gör jag om jag vill ta upp ett problem gällande missförhållanden?

Är du anställd?

Anställda och andra som har tillgång till vårt intranät ska använda den interna rapporteringskanalen som man kan komma åt via vårt intranät.

Vem kan rapportera?

Vi uppmanar våra företagskontakter att rapportera problem gällande missförhållanden till oss. Sökanden, volontärer, praktikanter, egenföretagare, personer som arbetar under tillsyn och kontroll av kunder, entreprenörer, underleverantörer, leverantörer eller andra företag eller organ, aktieägare, personer som är medlemmar i administrations-, lednings- eller tillsynsorgan eller tillgängliga för sådana befattningar kan använda kanalen för rapportering. Personer som har tillhört någon av dessa kategorier och fått informationen under sin tid i en sådan roll kan också använda systemet för rapportering och det kan även tidigare anställda göra. Detsamma gäller personer vars arbetsrelaterade relation ännu inte har påbörjats i de fall information om överträdelser har inhämtats under rekryteringsprocessen eller andra förkontraktsmässiga förhandlingar.

Vad kan du rapportera?

Information om missförhållanden i strid med gällande lagar (inklusive unionsrätten), andra missförhållanden som det finns ett allmänt intresse för, brott mot vår uppförandekod, vår uppförandekod för affärspartner eller efterlevnadsprogram.

Vilka kanaler kan jag rapportera genom?

  • För rapportering i förhållande till alla våra Epiroc-enheter kan rapporteringen, precis som tidigare, ske via vår Global Speak Up-Line, där all kommunikation och uppföljning kommer att hanteras på koncernnivå och av personer som utsetts av Group Compliance.
  • För rapportering i förhållande till EU-baserade Epiroc-enheter kan rapporteringen alternativt ske via den lokala rapporteringskanalen, och sedan hanteras all kommunikation via en lokal person vid EU-enheten.
  • Inom EU finns även möjlighet att rapportera via kanaler som inrättats av utsedda myndigheter.

Var får jag tillgång till rapporteringskanalerna?

  • Klicka på den här länken och rapportera via webben: https://www.speakupfeedback.eu/web/epirocthirdpartyline
  • Du kan också ringa Epirocs Speak Up-nummer som visas när du klickar på länken ovan
    Kontaktinformation om utsedda myndigheter i ditt land publiceras av respektive lokal Epiroc-enhet på deras externa webbplats. 

Kommer min identitet att behandlas konfidentiellt?

Personer som hanterar Speak Up-ärenden får inte göra otillåtna avslöjanden av information som kan avslöja identiteten på de rapporterande personerna eller tredje personer i rapporten. 

Är jag skyddad mot vedergällning?

Epiroc har nolltolerans för vedergällning och för att hindra rapportering om den person som rapporterar har rimliga skäl att tro att den inrapporterade informationen om överträdelser är sann. 

Integritetspolicy

Personuppgifter som behandlas i uppföljningen av inrapporterad information kommer endast att behandlas om behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för uppföljning av rapporter och utförs i enlighet med lagar och förordningar. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och inte längre än två år.

Var hittar jag mer information?

Lokala EU-myndigheter som har utsetts att ta emot visselblåsarrapporter:

Besök webbplatsen för respektive Epiroc-enhet inom EU för information om vilka lokala myndigheter som har utsetts.