Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Återvinning

Återvinning är en del av vår vardag, även om vi kanske inte är särskilt medvetna om det längre. Här fokuserar vi på att återvinna bygg- och rivningsmaterial och andra återvinningsprocesser där hydraulverktyg är vanliga.

Återvinningstillämpningar

På en byggplats

På en byggplats är återvinningsprocessen enkel. Förpackningsmaterial och avfallsfraktioner från byggmaterial separeras omedelbart och transporteras till en återvinningsterminal där de bearbetas för återanvändning, förbränns för att producera energi eller kasseras.
På en rivningsplats är processen mer komplicerad. Beroende på rivningsmetoden kan en del av materialen separeras och samlas upp i sina egna behållare under själva rivningsprocessen. Detta kan till exempel var stålplåtar från taket, stålstaket och träkonstruktioner. Detta håller materialen rena och underlättar nästa steg i arbetet.
Olika typer av byggmaterial kan separeras omedelbart när de tas bort från byggnaden: murverks- och tegelmaterial för krossning separat och armerad betong för pulverisering. Stålramar kan kapas och lastas i ett eget kärl o.s.v. Med bra planering och noggrann, selektiv demolering kan man spara tid och pengar under kommande steg.
The Epiroc bucket crusher BC 3700
Armerad betong pulveriseras noggrant för att extrahera stålet på ett så rent sätt som möjligt. Stålet säljs sedan till en stålfabrik för återanvändning och betongen krossas med en mobil kross eller en skopkross. Krossad betong kan användas på en arbetsplats som återfyllning för en ny byggnad eller för transport till en annan plats.
Epiroc hydro magnet HM 1500 F application picture
Om demolering utförs utan att de olika materialen separeras kan detta göras i efterhand på en arbetsplats med ett multigripdon. Multigripdonet sitter vanligtvis på en bandgrävmaskin och operatören separerar de olika materialen i deras egna kärl. Med hjälp av en magnet kan man skilja metall från rivningsmassorna och för lastning.

På en terminal

På en återvinningsterminal är det möjligt att använda mer avancerade metoder och maskiner för att skilja materialen åt, och det blir naturligtvis mycket smidigare om grovavskiljningen redan har gjorts på arbetsplatsen. Normalt börjar återvinningsprocessen vid en terminal med grovavskiljning med ett gripdon, då det mesta av träet och stålet tas ut ur högen. Därefter förkrossas materialet och förflyttas framåt med en transportör. Nästa avskiljningssteg sker på ett transportörband där vissa föremål kan tas bort för hand före nästa kross.
Epiroc bucket screener BS 1600 to sort and seperate rocks
Efter krossen går materialet genom grimgarnet, som separerar små och tunga delar från krossen, och lätta partiklar kan senare blåsas bort med luft. Lätt material förs vidare till krossning och bränning medan tyngre material, som till exempel sand och betong, förs vidare till försiktning och sedan krossas igen. Under processen finns det flera magneter som samlar upp all metall som finns kvar i materialet.
The Epiroc SC 6200 steel cutter
Stålmaterial förs till skrotupplaget där det skärs i mindre bitar eller pressas till balar som passar i krossen. Stålsaxar, magneter och gripdon är vanliga tillbehör för dessa tillämpningar.

Bilar, fartyg, tåg och flygplan

Hydraultillbehör kan användas för andra återvinningstillämpningar, och vissa av dem erbjuder en mycket stor marknad för tillbehör. Ett av de största affärsområdena är återvinning av bilar, truckar och andra fordon. Före krossning och smältning för produktion av nya stålstänger och andra råmaterial krävs flera förbearbetningssteg, och för detta är hydraultillbehör perfekta verktyg. Vid lastning och transport till skrotupplaget används gripdon och magneter. Vid terminalen minskas storleken på skrotet med stålsaxar. Slutligen matas det in i krossen med ett gripdon eller en magnet.
The Epiroc SC 6200 steel cutter
En annan stor målgrupp för stålåtervinning är tåg, fartyg och flygplan. Det finns många regler och begränsningar för återvinning av dessa på grund av de stora mängderna farliga material och det höga värdet på de råvaror de innehåller. Dessa jättar består av många olika material, och det försvårar rivnings- och återvinningsprocessen. Hydraulsaxar är perfekta verktyg för det här arbetet eftersom de kan klippa sönder de flesta av stålstrukturerna och minska risken för brand när det finns lättantändliga material och vätskor i fordonet.


Tekniker och metoder

1. Sortering och separation:

Det inledande steget i återvinningen är sortering och separering av olika slags material. Detta kan göras manuellt eller med automatiserade system. Material separeras baserat på deras sammansättning, såsom papper, plast, glas, metall eller organiskt avfall.

 

2. Mekanisk återvinning:

Mekanisk återvinning är en vanligt förekommande teknik som innebär att återvinningsbara material bearbetas mekaniskt. Detta inkluderar vanligtvis sönderdelning, slipning eller smältning av materialen för att skapa råmaterial eller produkter.

 

3. Upcycling:

Upcycling är en återvinningsmetod som innebär att avfallsmaterial omvandlas till produkter av högre värde eller kvalitet. I stället för att materialen bryts ned innebär upcycling att man återanvänder dem på ett kreativt sätt för att ge dem nytt liv och nya funktioner.

 

Det är viktigt att observera att de specifika tekniker och metoder som används vid återvinning beror på vilken typ av material som återvinns och på vilken infrastruktur och teknik som finns tillgänglig. Målet är att återvinna värdefulla resurser, minska avfall, spara energi och minimera avfallets miljöpåverkan.

 


Säkerheten främst

Vid återvinning är det viktigt att prioritera säkerheten för att skydda arbetarna, miljön och samhället.

 

Vår säkerhets- och driftsinformation finns tillgänglig i form av en pdf-fil från DocMine!


Miljöhänsyn

Miljöhänsyn är avgörande inom återvinning för att minimera avfallets påverkan på miljön och främja hållbarheten.

Excavator attachments in action
Vilka grävmaskinsverktyg passar din grävmaskin?