Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Excavator attachments in action
Hitta den perfekta lösningen för din grävmaskin

En mängd olika användningsområden

Oavsett vad som står på din dagordning har vi rätt produkter för just dina användningsområden. De sprängfria metoderna är en kostnadseffektiv berbrytningsmetod i områden där berggrunden är mjuk eller spröd och lätt att bryta. Sprängfria processer är enkla och alla maskiner kan arbeta utan sprängavbrott eller väntetider efter den föregående arbetsetappen. Detta gör dem kostnadseffektiva även när den totala produktionen i ton kan vara mycket högre med borrning och sprängning.

Enkelhet är en avgörande faktor

Många av våra kunder vill av olika skäl undvika sprängningsarbeten i bebyggda områden. Hydraulhammare och rotationsfräsar har sedan flera årtionden visat sig vara robusta och tillförlitliga alternativ.. 


Gruvdrift och tunneldrivning

Ett exempel på bergbrytning under jord är gruvdrift med målet att utvinna mineraler under jord. Man börjar då med att bryta (icke-värdefullt) gråberg för att få tillgång till mineralfyndigheten.

 

I underjordiska gruvor används hydraulhammare som är monterade på bomsystem nära grizzlykrossar för att bryta överdimensionerad sten (sekundär brytning). Ett annat mycket vanligt användningsområde är skrotning (takstöd) efter borrning och sprängning.


Rotationsfräsar används framgångsrikt som primär grävmaskin i mjuka till medelhårda bergformationer som gips eller salt. Rotationsfräsar erbjuder utmärkt noggrannhet och prestanda i samband med skrotning eller profilering. 

 

Bergbrytning under jord kan också förekomma i samband med bygg- och anläggningsarbeten (tunneldrivning) där huvudsyftet är att utveckla underjordiska tunnlar, schakt, kammare och passager för anläggningsändamål. Beroende på bergets egenskaper kan hydraulhammare eller rotationsfräsar användas som primär utgrävningsmetod eller i kombination med borrning och sprängning.

 

Kombinationen behövs ibland i situationer där takförhållandena inte tillåter sprängning på grund av rasrisk på ytan. En vanlig metod är också att använda hydraultillbehör vid ingången till en tunnel för att skydda det omgivande berget och därmed öka stabiliteten.

Skrotning med hydrauliskt verktyg

ERC med rotationsenhet

Rotationsfräs ERC 3000

Skrotning av tak och väggar är en process som i hög grad beror på bergförhållandena. Vid goda bergförhållanden faller inga stenar från tak eller väggar och behovet av skrotning är därför minimalt. Vid dåliga bergförhållanden måste alla ytor skrotas, vilket är mycket mer tidskrävande.

Valet av verktyg beror på bergtyp och bergets egenskaper. Storleken på hydraulverktygen är begränsad till grävmaskinens storlek och det tillgängliga utrymmet.

Brytning av överdimensionerade stenar (bomsystem)

Hydraulhammare HB 2000 på ett bomsystem

HB 2000 på ett bomsystem

Även om stenblock uppstår till följd av otillräcklig sprängning eller svårigheter att spränga på grund av

hålavvikelser, är de något som måste åtgärdas och knackas ner i mindre, mer hanterbara stycken genom transport eller krossning. Det finns bara två sätt att hantera dessa oönskade stenblock. De kan antingen borras och sprängas bort eller brytas ned med hjälp av hydraulhammare. 

Tunneldrivning med hydraulhammare och rotationsfräsar

Tunneldrivning med hydraulhammare eller rotationsfräsar är en vanlig metod när borrning och sprängning är förbjudet, omfattas av begränsningar eller är ekonomiskt ogenomförbart, till exempel om det gäller korta tunnlar.

 

Ett annat exempel är en kombinationslösning där man använder en hammare i tunnelns startfas när takförhållandena är för svaga för att sedan övergå till borrning och sprängning när taket är mer stabilt. Beroende på tunnelns storlek och den mobila utrustning som används kan detta utföras i ett steg som en sammanhängande ort eller sekventiellt som en partiell ort. För arbete i tunnlar med lågt tak finns specialgrävmaskiner utrustade med frontlyft.

 

Tunneldrivning och bergbrytning med hammare är en kostnadseffektiv metod eftersom den producerar den storlek som krävs för block utan sekundär reduktion eller problem med matningen till krossen. Normalt behövs ingen separat skrotning efter schaktning vilket minskar behovet av bärare och specialmaskiner.

 

En liknande tunneldrivningsprocess kan utföras med rotationsfräsar istället för hydraulhammare.

 

Jämfört med hammare producerar rotationsfräsar mycket mindre stenar som är enklare att hantera. Fräsning orsakar dock också mer damm. Vi rekommenderar därför starkt att man använder vattensprutning för att minimera mängden damm på arbetsplatsen.Bergbrytning ovan jord

Ett standardanvändningsområde är sekundär reduktion av överdimensionerade stenblock i stenhögen. Användningen av hydraulhammare innebär att säkerhetsproblem numera är ett minne blott.

 

Selektiv gruvdrift med kraftiga hydraulhammare är en viktig faktor i många stenbrott, eftersom det ofta möjliggör utgrävning av förbättrade materialkvaliteter som genererar högre försäljningsintäkter. Användning av hydraulhammare kan också minska mängden finkornigt material som kan vara olämpligt för användning vid exempelvis vägbyggen, jämfört med sprängning.

 

Genom att använda hydraulhammare för att avlägsna jordlagret kan man dra nytta av hela fyndigheten.

Primär bergbrytning

Hydraulhammare HB 5800 och HB 10000 med HATCON

Två HB 5800 och en HB 10000 bryter kalksten

Stenbrott eller dagbrott är långsiktiga projekt där fyndigheter vanligen bryts under flera decennier. Dessa brott är en del av landskapet och med tiden expanderar omkringliggande bostadsområden ofta ända upp till anläggningens kanter. Det kan bli omöjligt att använda sprängämnen i dessa områden på grund av säkerhetsrisker och minskad tolerans för buller och vibrationer. I vissa länder har de strikta reglerna kring användning av sprängämnen gjort sprängning komplicerat och dyrt, vilket har gjort sprängningsfria metoder mer konkurrenskraftiga:

  • Fräsning med rotationsfräsar i mjukt till medelhårt berg
  • Brytning med hydraulhammare i medelhårt till hårt berg

Prestandakapaciteten och anpassningsförmågan hos tunga hydraulhammare eller rotationsfräsar gör dem till ett intressant alternativ för bergbrytning.

Selektiv bergbrytning

Selektiv bergbrytning gör det möjligt att avlägsna berg av olika kvaliteter separat från en heterogen fyndighet. Fyndigheter med höga föroreningsnivåer och distinkta förkastningszoner kan vara mycket svåra att bryta och resultera i råmaterial med extremt varierande kvalitet.

 

Genom att använda hydraultillbehör för flexibel brytning kan fyndigheter utvinnas selektivt oavsett flötsarnas komplexitet eller riktning. Hammare genererar en lägre andel finkornigt material jämfört med rotationsfräsar.

Primär brytning med hydraulhammare

Hydraulhammare EC 180

EC 180 reducerar stenblock av diorit

När bortsprängda stenar är för stora för att lastas eller matas genom krossen krävs sekundär reduktion. Även med de mest avancerade sprängningsteknikerna är det omöjligt att undvika överdimensionerade stenblock, och dessa måste brytas på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.

 

Hydraulhammare är särskilt lämpliga för alla typer av stenbrott och gruvor där sekundär reduktion behövs. Vårt breda utbud av hammarmodeller i kombination med kapaciteten hos moderna bärare gör våra hammare konkurrenskraftiga inom alla användningsområden där sekundär reduktion behövs. Den kombinerade grävmaskinen och hydraulhammaren är en flexibel enhet som kan användas på flera olika platser i stenbrottet för olika uppgifter, exempelvis grävning, lastning och förflyttning. I många fall kan överdimensionerade stenblock säljas med god vinst för användning i vallar eller torrväggar, eller som vågbrytarstenar. I lämpliga bergtyper kan hydraulhammare användas för att skapa lämpliga stenblock.Ladda ner våra broschyrer för mer information

Dammskyddssystem för tunnelversioner av SB-hammaren och ER-rotationsfräsen