Juridiskt meddelande

Nedan hittar du information av juridisk betydelse när du besöker den här webbplatsen som tillhör Epiroc AB och/eller dess dotterbolag ("Epiroc", "vi", "oss” och "vår”). Du är även välkommen att läsa vår integritetspolicy, som förklarar vilken typ av personlig information som kan samlas in och behandlas, samt vår cookiepolicy, som förklarar hur vi kan använda "cookies". Vi tackar dig för att du läser innehållet på den här sidan och, om du godkänner alla villkor och bestämmelser, för att du besöker webbsidan. Genom att gå in på eller använda webbsidan godkänner du alla villkor och bestämmelser.

Ansvarsfriskrivning:

Epiroc Group består av ett antal juridiska enheter, var och en ansvarig för sin egen verksamhet och sina egna produkter. Under inga omständigheter är en juridisk enhet inom Epiroc Group ansvarig för de handlingar eller försummelser som begås av en annan juridisk enhet. Genom att hämta information via den här webbplatsen, eller använda den på annat sätt, accepterar du att ansvar och förpliktelser för en produkt, erbjudanden eller marknadsföringsinformation är begränsat till den juridiska enhet som är direkt berörd.

Informationen på webbsidan kan ändras efter eget gottfinnande, utan förvarning och utan att vi åtar oss något ansvar eller några förpliktelser. Innehållet på den här webbsidan tillhandahålls för besökarnas bekvämlighet och innehåller endast icke bindande information. Du är inte berättigad att göra länkar till webbsidan utan att först erhålla vårt skriftliga medgivande.

Vi har rätt att när som helst avbryta, begränsa eller begränsa din åtkomst till vår webbplats om vi anser det lämpligt (t.ex. på grund av säkerhetsskäl, ditt misstänkta brott mot dessa villkor eller vid behov, för uppdateringar, ändringar eller korrigeringar).

Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt information på vår webbplats. VI LÄMNAR DOCK INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM KORREKTHET, ANVÄNDNING, FULLSTÄNDIGHET, AKTUALITET, TILLGÄNGLIGHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE MED DEN INFORMATION SOM LÄMNAS. ALL INFORMATION TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I FÖREKOMMANDE FALL". UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ACCEPTERAR VI NÅGOT ANSVAR GENTEMOT NÅGON PART FÖR SKADOR, VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER ANDRA FÖR ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR PÅ GRUND AV UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANNAN INFORMATION I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DET ÄR UPP TILL DIG ATT VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SE TILL ATT ALLT DU VÄLJER ATT ANVÄNDA ÄR FRITT FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANER OCH ANDRA FYSISKA FÖREMÅL. VI LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM TILLHÖR EN TREDJE PART OCH SOM DU HAR TILLGÅNG TILL VIA DENNA WEBBPLATS.

Copyright, varumärken och andra äganderättigheter

Innehållet på den här webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till logotyper, varumärken, varumärkesnamn, text, bilder, grafik, ljud, animering och videofiler, och deras framställning på webbplatsen ägs av oss eller en eller flera andra Epiroc Group-enheter eller tredje parter och omfattas av skyddet av immateriella rättigheter. Inget innehåll på den här webbplatsen får reproduceras, kopieras, överföras, publiceras, distribueras, ändras, skickas på nytt eller placeras på andra webbplatser eller i dokument, utan ett på förhand inhämtat skriftligt godkännande. Alla immateriella rättigheter som omfattas av den här webbplatsen, inklusive upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter och patenträttigheter, är reserverade och eventuell användning utan skriftligt medgivande i förväg från respektive ägare är strängeligen förbjuden. Ingenting som omfattas av den här webbplatsen ska tolkas som att rättighet ges att använda vår eller någon annan Epiroc Group-enhets eller tredje parts immateriella egendom. 

Användarnamn och lösenord

Om du har registrerat dig på den här webbplatsen och har fått ett användarnamn och lösenord samtycker du till att inte göra ditt användarnamn och/eller lösenord tillgängligt för någon annan och att hålla informationen konfidentiell och säker. Du förbinder dig att omedelbart informera oss i händelse av obehörig delning av information eller om du får kännedom om eller misstänker att en överträdelse kan ha skett.  

Länkar till tredje parts webbsidor

En del av våra webbsidor kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor. Observera att vi inte bär ansvar för sekretesspolicyer, innehåll eller praxis för andra webbsidor eller deras ägare eller användare. 

Förbjuden användning

Du bekräftar och godkänner att du kommer att använda webbplatsen i enlighet med dess avsedda syfte och samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar när du använder webbplatsen.

Du får inte använda denna webbplats på något sätt som kan bryta mot gällande lagar eller bestämmelser eller på annat sätt utgöra bedrägligt beteende, eller med avsikt att skicka någon form av reklam- eller marknadsföringsmaterial eller få tillgång till våra servrar eller system. 

Material från användare

Allt material som du skickar eller lägger upp på webbplatsen betraktas som icke-konfidentiellt, icke-exklusivt, royaltyfritt, oåterkalleligt och icke-äganderättsskyddat.

Vi får använda sådant material som vi anser lämpligt, inklusive men inte begränsat till att reproducera, kopiera, avslöja, distribuera och modifiera materialet för alla syften som vi (efter eget gottfinnande) finner lämpliga.

När det gäller personuppgifter hänvisar vi till vårt Integritetsmeddelande

Ändring av detta juridiska meddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera detta Juridiska meddelande när som helst. Dessutom förbehåller vi oss rätten att när som helst stänga ner webbplatsen utan föregående meddelande.

Om något villkor eller någon bestämmelse i detta Juridiska meddelande befinns vara olagligt, ogiltigt, ogiltigt eller av någon anledning omöjligt att verkställa, ska giltigheten och verkställbarheten hos de återstående villkoren och bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller försämras på detta sätt.

Läs mer om vårt arbete för att skydda din integritet: