Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Juridiskt meddelande

Nedan hittar du information av juridisk betydelse när du besöker den här webbplatsen som tillhör Epiroc AB, org.nr 556041-2149, och/eller dess dotterbolag (gemensamt kallade ”Epiroc”, ”vi”, ”oss” och ”vår”). Dessutom uppmanar vi dig att läsa vår integritetspolicy, som förklarar vilken typ av personuppgifter som kan samlas in och behandlas, samt vår cookiepolicy, som förklarar hur vi kan använda cookies. Tack för att du läser innehållet på den här sidan. Genom att gå in på eller använda webbplatsen godkänner du alla villkor.

Allmänt

Epiroc består av ett antal juridiska personer, var och en ansvarig för sin egen verksamhet och sina egna produkter. Under inga omständigheter är en juridisk person inom Epiroc ansvarig för de handlingar eller försummelser som begås av en annan juridisk person. Genom att hämta information via den här webbplatsen, eller använda den på annat sätt, accepterar du att ansvar och förpliktelser för en produkt, erbjudanden eller marknadsföringsinformation är begränsat till den juridiska person som är direkt berörd.

 

Informationen på webbplatsen kan ändras efter eget gottfinnande utan förvarning och utan att vi åtar oss något ansvar eller några förpliktelser. Innehållet på den här webbplatsen tillhandahålls för besökarnas bekvämlighet och innehåller endast icke bindande information. Du är inte berättigad att göra länkar till webbplatsen utan att först erhålla vårt skriftliga medgivande.

 

Vi har rätt att när som helst avbryta, inskränka eller begränsa din åtkomst till vår webbplats om vi anser det lämpligt (t.ex. på grund av säkerhetsskäl, ditt misstänkta brott mot dessa villkor eller vid behov, för uppdateringar, ändringar eller korrigeringar).

 

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att ha korrekt information på vår webbplats. VI LÄMNAR DOCK INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM KORREKTHET, ANVÄNDNING, FULLSTÄNDIGHET, AKTUALITET, TILLGÄNGLIGHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE MED DEN INFORMATION SOM LÄMNAS. ALL INFORMATION TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I FÖREKOMMANDE FALL”. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER PÅTAR VI OSS NÅGOT ANSVAR GENTEMOT NÅGON PART BETRÄFFANDE SKADOR, OAVSETT OM DE ÄR DIREKTA, INDIREKTA, AV SÄRSKILD ART, FÖLJDSKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER SKADOR AV ANNAT SLAG SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV EVENTUELL ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EVENTUELLA SKADOR FÖR UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANNAN INFORMATION I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DET ÄR UPP TILL DIG ATT VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SE TILL ATT ALLT DU VÄLJER ATT ANVÄNDA ÄR FRITT FRÅN SÅDANT SOM VIRUS, MASKAR, TROJANER OCH ANDRA SKADLIGA FÖRETEELSER. VI LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM NÅGON ANNAN WEBBPLATS TILLHÖRANDE TREDJE PART SOM DU KAN KOMMA TILL VIA DENNA WEBBPLATS

Copyright, varumärken och andra immateriella rättigheter

Innehållet på den här webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesnamn, text, bilder, grafik, ljud, animering och videofiler, och deras framställning på webbplatsen ägs av oss eller en eller flera andra Epiroc-enheter eller tredje parter och omfattas av skyddet av immateriella rättigheter. Inget innehåll på den här webbplatsen får reproduceras, kopieras, överföras, publiceras, distribueras, ändras, skickas på nytt eller placeras på andra webbplatser eller i dokument, utan ett på förhand inhämtat skriftligt godkännande. Alla immateriella rättigheter som omfattas av den här webbplatsen, inklusive upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter och patenträttigheter, är reserverade och eventuell användning utan skriftligt medgivande i förväg från respektive ägare är strängeligen förbjuden. Ingenting som omfattas av den här webbplatsen ska tolkas som att rättighet ges att använda vår eller någon annan Epiroc Group-enhets eller tredje parts immateriella egendom.

Användarnamn och lösenord

Om du har registrerat dig på den här webbplatsen och har fått ett användarnamn och lösenord samtycker du till att inte göra ditt användarnamn och/eller lösenord tillgängligt för någon annan och att hålla sådan information konfidentiell och säker. Du förbinder dig att omedelbart informera oss i händelse av obehörig delning av information eller om du får kännedom om eller misstänker att en överträdelse kan ha skett.

Länkar till tredje parts webbplatser

En del av våra webbsidor kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Observera att vi inte bär ansvar för användningsvillkor eller integritetspolicyer, innehåll eller praxis för sådana andra webbplatser eller deras ägare eller användare.

Förbjuden användning

Du bekräftar och godkänner att du kommer att använda webbplatsen i enlighet med dess avsedda syfte och samtycker till att följa alla gällande lagar och förordningar när du använder webbplatsen.

Du får inte använda den här webbplatsen på något sätt som kan bryta mot gällande lagar och förordningar eller på annat sätt utgöra bedrägligt beteende, eller med avsikt att skicka någon form av reklam- eller marknadsföringsmaterial eller få tillgång till våra servrar eller system.

Material från användare

Allt material som du skickar eller lägger upp på webbplatsen betraktas som icke-konfidentiellt, icke-exklusivt, royaltyfritt, oåterkalleligt och icke-äganderättsskyddat.

 

Vi får använda sådant material som vi anser lämpligt, inklusive, men inte begränsat till, att reproducera, kopiera, avslöja, distribuera och modifiera materialet för alla syften som vi (efter eget gottfinnande) finner lämpliga. När det gäller personuppgifter hänvisar vi till vår integritetspolicy

Ändring av detta juridiska meddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera detta juridiska meddelande när som helst. Dessutom förbehåller vi oss rätten att när som helst stänga ned webbplatsen utan föregående meddelande.
Om något villkor eller någon bestämmelse i detta juridiska meddelande bedöms vara olagligt, ogiltigt, upphävt eller av någon anledning inte går att verkställa, ska giltigheten och verkställbarheten för de återstående villkoren och bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller försämras.

Läs mer om vårt arbete för att skydda din integritet: