Integritetsmeddelande

Inledning

Epiroc AB och dess dotterbolag bryr sig om din integritet och förbinder sig att skydda din personliga information i enlighet med god informationssed och tillämplig dataskyddslagstiftning. Oavsett i vilken kapacitet du delar information med oss, t.ex. som kund, leverantör, aktieägare, etc., är det viktigt för oss att du vet att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Detta integritetsmeddelande förklarar hur Epiroc AB och dess dotterbolag ("Epiroc", "vi", "oss och "vår") samlar in, använder och delar personlig information som du lämnar till oss, eller som vi på något annat relaterat annat sätt kan erhålla eller generera

("Personuppgifter”). Om det finns landsspecifika policyer finns hittar du dem längst ned på sidan. 

Omfattning

Personuppgifter eller personlig information innebär all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("den registrerade"). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som t.ex. ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Detta integritetsmeddelande gäller för de personuppgifter vi erhåller genom våra normala affärsaktiviteter, både online och offline, dvs. insamling i samband med försäljning och marknadsföring, partner- och leverantörsengagemang och investerarrelationer. Eftersom detta integritetsmeddelande är avsett att täcka en mängd olika situationer kan det finnas information i integritetsmeddelandet som inte gäller dig. Denna Sekretesspolicy gäller inte heller för personuppgifter som erhålls via vår karriärwebbplats, som lyder under den arbetssökandes Integritetsmeddelande.


Det är tydligt att Epiroc alltid kommer att följa lokala lagar och förordningar och avstå från insamling, användning eller personuppgifter på en plats där detta är förbjudet enligt lag. 

Insamling av personuppgifter

Vi kan komma att samla in, använda och behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster, produkter eller information som du begär. Insamlingen av personuppgifter kommer att vara transparent för dig och du kommer att ha möjlighet att besluta om du vill lämna dem eller inte. För att förse dig med en specifik produkt, tjänst eller information eller för att bearbeta en transaktion kan vi komma att efterfråga personligt identifierbara information om dig. Detta kommer att anges varje gång vi hämtar det.

För ytterligare information om vilken typ av personuppgifter vi kan komma att samla in, se nedan, under "Kategorier av personuppgifter, syften med behandlingen och rättsliga grunder”.

Dessutom kan vi komma att behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, vilket innebär att vi kan skicka dig information och erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Den rättsliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer. Du kan alltid tacka nej till marknadsföring från oss, se nedan under "Dina rättigheter".

Hemsida

När du går in på vår webbplats kan vi registrera din dators IP-adress. IP-adressen identifierar inte dig som individ men identifierar din internetleverantör. Andra uppgifter som inte är personligt identifierbara som vi kan samla in är typen av webbläsare och operativsystem som används och domännamnet på webbplatsen du besökte. Informationen sammanställs för att tillhandahålla bred demografisk information, såsom besökarnas geografiska placering och hur länge de stannar på vår webbplats. Genom att samla in den här typen av information kan vi administrera vår webbplats, diagnostisera serverproblem, analysera trender och statistik och erbjuda bättre kundservice.

Dessutom kan vi komma att använda dina personuppgifter för att analysera och utveckla vår webbplats och dess tjänster och för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för vår behandling av information är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster och våra marknadsföringsåtgärder. För att undvika tveksamheter ska data som är tillgängliga för Epiroc genom din användning av webbplatsen och dess tjänster tillhöra Epiroc utan begränsningar (förutsatt att dessa data inte innehåller dina personuppgifter).

Cookies

Läs mer om hur vi arbetar med automatisering

Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas endast in när det är nödvändigt för att tillhandahålla en produkt, tjänst eller information, behandla en transaktion, eller när du skickar dem till oss för andra ändamål, och under förutsättning att vi har legitim rättslig grund för sådan behandling. Om du väljer att inte tillhandahålla någon av de personuppgifter som efterfrågas kan det hända att Epiroc inte kan slutföra din transaktion eller tillhandahålla den information, de tjänster eller produkter du har begärt. När de samlas in anger vi tydligt för vilka ändamål personuppgifterna kan komma att användas samt under vilken period personuppgifterna kommer att behållas av oss.

För ytterligare information om syftet med vår insamling och användning av personuppgifter samt den rättsliga grunden för sådan insamling och användning, se nedan under "Kategorier av personuppgifter, ändamålen med behandlingen och rättsliga grunder”.

Vid behov kan vi behöva få ditt samtycke för att tillåta användning av dina personuppgifter. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke (vilket beskrivs närmare i avsnittet "Dina rättigheter”).

Kategorier av personuppgifter, ändamålen med behandlingen och rättsliga grunder

Klicka på relevant länk för att gå till det avsnitt som gäller för dig:

Mottagare av personuppgifter

 • Inom Epiroc: affärsfunktioner som kräver tillgång till dina uppgifter för att kunna uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter (dvs. försäljning, redovisning, drift, juridik) eller för att kunna utföra våra berättigade intressen (dvs. marknadsföring).
 • Tredje part: vi kan använda tredje part för att tillhandahålla eller utföra tjänster och funktioner för vår räkning. Vi kan göra personlig information tillgänglig för dessa tredje parter för att utföra dessa tjänster och funktioner. All behandling av dessa personuppgifter sker i enlighet med våra instruktioner och gällande databehandlingsregler samt i enlighet med de ursprungliga syftena.
 • Enligt lag:  vi kan också göra personlig information tillgänglig för offentliga eller juridiska myndigheter, brottsbekämpande personal och organ enligt vad som krävs enligt lag, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpande krav, och även för myndigheter och domstolar i de länder där vi är verksamma. Där det är tillåtet enligt lag kan vi också lämna ut personlig information till tredje part (inklusive till juridisk rådgivare) när det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller för att på annat sätt hävda våra rättigheter, skydda vår egendom eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, eller för att efter behov stödja externa revisions-, efterlevnads- och bolagsstyrningsfunktioner.
 • Fusioner och förvärv: Personuppgifter kan överföras till en part som förvärvar hela eller delar av Epirocs eget kapital eller tillgångar eller företagets verksamhet i händelse av försäljning, sammanslagning, likvidation, upplösning eller annat.
 • Dotterbolag: vi kan också överföra och dela information till Epirocs dotterbolag i enlighet med gällande lagstiftning

Internationella överföringar

Eftersom Epiroc är ett globalt företag med anläggningar i många olika länder kan vi överföra dina personuppgifter från en juridisk enhet till en annan eller från ett land till ett annat för att uppnå de syften som anges ovan. Vi överför dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga rättsliga krav och endast i den utsträckning som krävs för de syften som anges ovan. Inom Epiroc-koncernen överförs personuppgifter enligt samma regler och säkerhetsnivåer. Om så krävs kommer databehandlingsavtal att upprättas för att säkerställa nödvändig skyddsnivå. I händelse av en överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES kommer sådan överföring att ske i enlighet med tillämpliga regler för överföring till ett tredje land. 

 

Epiroc förlitar sig på tillgängliga juridiska mekanismer för att möjliggöra juridisk överföring av personuppgifter över gränserna. I den utsträckning Epiroc förlitar sig på standardavtalsklausuler (även kallade modellklausuler) för att godkänna överföring kommer Epiroc att uppfylla dessa krav, inklusive i fall där det kan finnas en konflikt mellan dessa krav och detta meddelande.

 

Epiroc kommer inte att sälja eller på annat sätt dela dina personuppgifter utanför Epiroc-koncernen, förutom till:

 • tjänsteleverantörer som Epiroc anlitat för att utföra tjänster för vår räkning. Epiroc delar endast dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som Epiroc enligt avtal hindrar från att använda eller avslöja uppgifterna, med undantag för vad som krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla juridiska krav;
 • uppfylla rättsliga skyldigheter, inklusive men inte begränsat till: svar på en legitim rättslig begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tillsynsmyndigheter;
 • undersöka misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet;
 • förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller
 • stödja försäljning eller överlåtelse av hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive genom konkurs).

Lagring av uppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi har en pågående relation med dig eller så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de samlades in, vanligtvis under hela avtalsförhållandet och en period därefter enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. 

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter enligt gällande lagar. Observera att inte alla rättigheter är ovillkorliga. Därför kan det hända att ett försök att åberopa en av följande rättigheter inte leder till någon åtgärd från oss. 
 • Du har rätt att utan begränsning, med rimliga intervall och utan onödigt dröjsmål eller på din egen bekostnad, få en kopia (i ett vanligt elektroniskt format) av alla dina uppgifter som behandlas.
 • Du har rätt att få felaktiga, inaktuella eller ofullständiga personuppgifter rättade eller uppdaterade.
 • Du har rätt till radering av personuppgifter under vissa omständigheter. Observera att denna rätt inte är ovillkorlig. Därför kan det hända att ett försök att åberopa rättigheten inte leder till någon åtgärd från oss.
 • Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av legitima och övertygande skäl som rör din specifika situation, såvida inte sådan behandling krävs enligt lag. Om invändningen är berättigad måste behandlingen upphöra.
 • Du har rätt att när som helst begära, på grund av legitima och övertygande skäl som rör din specifika situation, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, såvida inte sådan behandling krävs enligt lag. Om begäran är berättigad måste behandlingen begränsas.
 • Du kan ha rätt att begära dataportabilitet. Dataportabilitet är tillhandahållandet av dina personuppgifter i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form så att de enkelt kan överföras till ett annat företag. Rätten till dataportabilitet är föremål för restriktioner, dvs. dataportabilitet gäller inte pappersregister och får inte påverka andras rättigheter eller känslig företagsinformation.
 • Du har rätt att inte vara föremål för beslut som baseras enbart på automatiserat beslutsfattande, om dessa beslut ger rättsverkan eller väsentligt påverkar dig.
 • Du har rätt att när som helst återkalla ett tidigare lämnat samtycke för ett visst ändamål, om samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi respekterar dessa rättigheter och har processer på plats för att erkänna och reagera på personer som vill utöva dessa rättigheter. Vi kommer att svara på din begäran senast inom en månad. Du kan begära att få utöva någon av dessa rättigheter genom din lokala kontakt eller via gdpr@epiroc.com.

Säkerhet

Epiroc strävar efter att se till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och har implementerat lämpliga tekniska åtgärder och säkerhetspolicyer som skyddar den information vi har kontroll över från:

 

 • Obehörig åtkomst.
 • Felaktig användning eller röjande.
 • Otillåten ändring.
 • Olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust.

All Epiroc-personal och alla tredje parter som Epiroc anlitar för att behandla dina personuppgifter är skyldiga att respektera sekretessen för dina uppgifter.

Ingen server eller överföring på internet kan emellertid vara garanterat hundra procent säker. Därför utförs eventuella aktiviteter eller kommunikation på egen risk. 

Personuppgiftsansvarig

Registeransvarig för dina uppgifter är det Epiroc-koncernföretag som ursprungligen samlade in dina uppgifter och beslutade ändamålen och medlen för att använda dina uppgifter.
Om du har frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter eller andra frågor om dina uppgifter, kontakta Epiroc-koncernens Privacy Officer via gdpr@epiroc.com

Integritetsfrågor och kontaktinformation

För ytterligare information om behandling av personuppgifter, eller om du misstänker att Epiroc brutit mot sekretesslagen, eller någon annan lag, är du välkommen att kontakta gdpr@epiroc.com.
En Privacy Officer kommer att finnas tillgänglig för att svara på dina frågor eller undersöka ditt klagomål och ge dig information om hur det kommer att hanteras.

Hur man kontaktar rätt myndighet

För ytterligare information om behandling av personuppgifter kan du kontakta vår Group Privacy Officer. Om vi inte besvarar dina förfrågningar, eller underlåter att förse dig med ett giltigt skäl till varför vi inte kan göra det, har du rätt att kontakta en tillsynsmyndighet och lämna in ett klagomål. Du hittar din lokala tillsynsmyndighet på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ändringar i vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, modifiera och uppdatera detta integritetsmeddelande. Kontrollera regelbundet att du har läst igenom det senaste meddelandet.

Läs mer om vårt arbete för att skydda din integritet:

Region eller land beroende på specificitet, under detta avsnitt