Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Integritetspolicy

Inledning


Epiroc AB, org.nr 556041-2149, och dess dotterbolag (gemensamt kallade ”Epiroc”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) värnar om din integritet och förbinder sig att skydda dina personuppgifter i enlighet med god informationssed och gällande dataskyddslagar. Oavsett i vilken egenskap du delar uppgifter med oss, t.ex. som kund, leverantör, aktieägare osv., är det viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi på annat sätt kan komma att inhämta eller generera, som rör dig (”personuppgifter”). Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Den här integritetspolicyn gäller för de personuppgifter vi erhåller genom vår normala affärsverksamhet, både online och offline, dvs. insamling i samband med försäljning och marknadsföring, partner- och leverantörsengagemang samt investerarrelationer. Eftersom den här integritetspolicyn är avsedd att täcka en mängd olika situationer kan integritetspolicyn innehålla information som inte gäller dig.

Epiroc kommer alltid att följa lokala lagar och förordningar och kommer att avstå från insamling eller användning av personuppgifter på en plats där det är förbjudet enligt lag. Om det finns landsspecifika policyer hittar du dem längst ned på den här sidan.


Om det finns landsspecifika policyer hittar du dem längst ned på sidan. 

1 Allmän information

Epiroc äger och driver den här webbplatsen. Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in från dig och ansvarar för att behandlingen utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter hittar du våra kontaktuppgifter i slutet av integritetspolicyn.

2 Vår behandling av dina personuppgifter

Sammanfattningsvis kan Epiroc behandla dina personuppgifter i följande syften:

* för att fullgöra avtal som ingåtts med kunder, leverantörer, konsulter och andra avtalsslutande parter

* för att tillhandahålla och administrera support- och kundtjänster

* för att tillhandahålla ändamålsenlig marknadsföring

* för att tillhandahålla information till Epirocs aktieägare

* för att registrera och administrera ditt användarkonto

* för att tillhandahålla, förbättra och utveckla den här webbplatsen eller nya tjänster och produkter genom att analysera din användning av webbplatsen

* för att bedöma dina förmågor och lämplighet för nuvarande eller framtida roller inom företaget som arbetssökande

* för att uppfylla alla rättsliga eller regulatoriska skyldigheter, krav eller förfrågningar

* för att skydda, försvara eller upprätthålla våra eller andras juridiska rättigheter

* för att möjliggöra sammanslagningar, avyttringar, begränsning, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Epirocs tillgångar. Nedan får du mer information om bland annat varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi lagrar för att uppnå syftena med behandlingen och hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

3 Insamling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss

De personuppgifter som vi behandlar om dig är uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi på annat sätt har samlat in som en del av tillhandahållandet av våra tjänster. Vi samlar in personuppgifter:

* när du skapar ett konto för att använda våra tjänster eller skapar en ny användare för det kontot

* när du skickar användarinteraktionsdata till våra tjänster

* när du genomför transaktioner via den här webbplatsen, som att du utför en beställning av våra tjänster och produkter

* när du kontaktar vår support eller kundtjänst

* när du söker en tjänst hos Epiroc

* via onlineformulär eller på annat sätt via den här webbplatsen

* genom att du skickar in skriftlig dokumentation och e-post till och från Epiroc

* när du delar information med oss på annat sätt, som möten, samtal, sociala medier eller online-formulär. Personuppgifter som vi samlar in från andra källor Vi kan också samla in eller ta emot information om dig från andra källor som offentliga register.

4 Automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte processer för automatiskt beslutsfattande.

5 Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften vilka vi ursprungligen samlade in uppgifterna för i enlighet med den här integritetspolicyn. När vi inte längre behöver lagra dina uppgifter kommer vi att ta bort dem från våra system, databaser och säkerhetskopior. I tabellerna ovan under avsnitt 2 hittar du mer information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter för olika syften.

Vi kan behöva lagra dina personuppgifter av andra skäl, till exempel för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att skydda vårt rättsliga intresse eller för något annat viktigt allmänt intresse.

6 Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi kan dela personuppgifter med tredje part som är betrodda mottagare och med vilka vi har ett avtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den här policyn. Vi kan dela uppgifter med:

* våra dotterbolag och filialer

* tredjepartsleverantörer av tjänster

* en köpare eller annan efterträdare i händelse av en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av Epirocs tillgångar

* leverantörer vid behov av underleverantörer för vissa komponenter. Under vissa omständigheter kan vi också behöva lämna ut personuppgifter på begäran från myndigheter eller till tredje part i samband med domstolsförfaranden, företagsförvärv eller kombinationsprocesser eller andra liknande processer. Vi säljer inte dina personuppgifter.

7 Internationella överföringar av dina personuppgifter

Eftersom Epiroc är ett globalt företag med anläggningar i många olika länder kan vi överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES när vi överför från ett dotterbolag till ett annat för att uppnå de syften som anges ovan.

Vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att det finns en rättslig grund för överföringen och att skyddsnivån motsvarar den som gäller inom EU/EES, antingen genom att säkerställa att landet har en adekvat skyddsnivå, att vi har vidtagit adekvata skyddsåtgärder såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler, att de registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke eller att överföringen är nödvändig med hänsyn till de syften som anges i artikel 49 i GDPR.

8 Dina rättigheter

8.1 Vårt ansvar för dina rättigheter

I vår roll som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och att du kan utöva dina rättigheter. Du kan när som helst kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av den här integritetspolicyn.

 

Vi är skyldiga att svara på din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad efter att vi har mottagit din begäran. Om din begäran är komplicerad eller om vi har fått begäran från flera personer samtidigt har vi rätt att förlänga denna tidsfrist till ytterligare två månader. Om vi inte kan vidta de åtgärder du begär inom en månad kommer vi att informera dig om orsaken till förseningen och om din rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och att begära rättsliga åtgärder.

 

Du kommer inte att debiteras för begäran om information, för kommunikation eller åtgärder som vi utför. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kan vi dock ta ut en administrativ avgift för att tillhandahålla informationen eller vidta de åtgärder som begärts eller vägra att agera på din begäran helt och hållet.

8.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

Du har rätt att begära:
Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi har rätt att ta ut en rimlig administrationsavgift om du begär ytterligare kopior. Om du gör en begäran i elektronisk form, t.ex. via e-post ger vi dig informationen i ett vanligt förekommande elektroniskt format. Dessutom har du rätt att begära en kopia av EU-kommissionens standardavtalsklausuler och dess bilagor som vi använder med tredje part, som nämns i avsnitt 7. Rättelse av dina personuppgifter. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att korrigera, anonymisera, radera eller komplettera uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter om något relevant saknas.

 

Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte finns något tvingande skäl för oss att fortsätta behandla uppgifterna. Personuppgifter ska därför raderas om:

* de inte längre behövs för det syfte för vilket vi samlade in dem

* vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke

* du invänder mot att vi behandlar dina uppgifter baserat på en berättigad intresseavvägning och vi inte har något tvingande intresse som väger tyngre än dina intressen och rättigheter

* vi har behandlat personuppgifterna olagligt

* vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Det kan dock finnas rättsliga krav eller andra tvingande skäl som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Vi slutar då att behandla dina personuppgifter för andra syften än i enlighet med lagen eller där det inte finns tvingande berättigade skäl för att göra det.

Begränsning av behandlingen. Det innebär att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina uppgifter. Du har rätt att begära begränsning när:

* du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan, under tiden som vi fastställer uppgifternas korrekthet

* behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas

* vi som personuppgiftsansvarig inte längre behöver personuppgifterna för våra behandlingssyften, men du behöver dem för att kunna fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk

* du har invänt mot behandlingen enligt definitionen nedan i väntan på att vi ska överväga om våra berättigade intressen väger tyngre än dina.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder som är möjliga för att meddela alla som har mottagit personuppgifter enligt avsnitt 6 ovan om vi har rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du har begärt att vi ska göra det. Om du begär information om mottagare av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om mottagarna.

8.3 Din rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om vår behandling grundar sig på berättigade intressen. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi endast att fortsätta behandla dina uppgifter om vi har tvingande skäl att göra det som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss. Vi kommer att sluta använda dina uppgifter för detta syfte när vi har mottagit din invändning.

8.4 Din rätt att återkalla ditt samtycke

När vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

8.5 Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär rätten att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller endast när behandlingen utförs automatiserat och vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller ditt samtycke.

8.6 Din rätt att lämna in ett klagomål

Tveka inte att kontakta oss om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på följande e-postadress för att lämna in ett klagomål: Epirocs IT Service Desk, service.desk.IT@support.epiroc.com, och märk e-postmeddelandet med ”Privacy Complaint”. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter. För EU- och EES-länder hittar du din lokala tillsynsmyndighet här.

9 Skydd av dina personuppgifter

Vi vill alltid att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och radering.

 

Även om vi arbetar hårt för att skydda dina uppgifter är inga säkerhetsåtgärder perfekta eller ogenomträngliga. Om en säkerhetsöverträdelse skulle inträffa som kan ha väsentlig inverkan på dig eller dina personuppgifter, t.ex. risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att kontakta dig för att förklara vilka åtgärder du kan vidta för att mildra potentiella negativa effekter av intrånget.

 

Vi rekommenderar starkt att du är försiktig och skyddar dina personuppgifter. Du ansvarar för att hålla dina lösenord konfidentiella och för att undvika att andra observerar dina personuppgifter när du använder våra tjänster på offentliga platser.

10 Cookies

Vi använder cookies som kan innehålla personuppgifter för att förbättra, analysera och administrera den här webbplatsen, våra tjänster och din upplevelse av dem. Mer information om detta finns i vår cookiepolicy.

11 Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är redaktionella, såsom formatering, typografiska felkorrigeringar eller andra ändringar som inte påverkar dig i väsentlig grad, kommer vi att informera dig om dessa ändringar och vad de innebär för dig innan de träder i kraft.

12 Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om den här integritetspolicyn eller vår behandling av dina personuppgifter på: Epiroc AB, org.nr 556041-2149. E-post: dataprivacy@epiroc.com. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta Epirocs IT Service Desk på: service.desk.it@support.epiroc.com och märk e-postmeddelandet ”Ansökan om tillgång till personuppgifter”.
Läs mer om vårt arbete för att skydda din integritet:

Region- eller landsspecifika uppgifter under detta avsnitt, om sådana finns: