Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Mät under borrning

Visuell och numerisk analys baserad på noggrann dataregistrering av borrprocessparametrarna för varje hål. Används tillsammans med programvaran Underground Manager och geologisk information för optimering av borrnings-, laddnings- och sprängningsplaner.

Kontakt

Noggrann utvärdering av borrparametrar

i specifika begrumsmiljöer

Interaktion

med system för kontinuerlig förbättring

Underlättar planering

med kommande verksamhetsuppgifter

Utvärdering av bergmassans egenskaper under pågående borrning

Kännedom om egenskaperna hos berget som omger tunneln är av största vikt på alla arbetsplatser. Det har betydelse för sonderingsborrning, injektering av bergförstärkning och sist men inte minst för säkerheten. Det finns flera metoder för att samla information, såsom geologisk kartläggning, analys av borrkax, diamantborrning, borrhålsgeografi, enstaka bergprover, visuell hålkontroll och mät under borrning (MWD).

 

MWD-tekniken består av två separata processer: registrering av data och utvärdering/tolkning av data. De parametrar som registreras är:

• Borrsjunkning

• Slagverkstryck

• Matningstryck

• Rotationstryck

• Rotationshastighet

• Dämptryck

Spolvattentryck

• Spolvattenflöde

Mät under borrning-systemet från Epiroc

Lösningen från Epiroc består av ett MWD-riggsystem med instrumentering och RAW-dataloggning inbyggt i riggens styrsystem (RCS).

 

Programvaran finns i två versioner:

 

Underground Manager Pro

• Lagra enskilda MWD-loggar

• Presentera enskilda MWD-loggar

• Dokumentera enskilda MWD-loggar

 

Underground Manager Pro

• Tunnel Manager Pro +

• Utvärdera bergmassans hårdhetsindex

• Utvärdera bergmassans fraktureringsindex

• Presentera tunnelgenomskärning

• Presentera tunnelkartläggning

 

Dessutom är det obligatoriskt att ett av Advanced Boom Control-tillvalen, ABC Regular eller ABC Total, används tillsammans med riggsystemet och programvaran.

Mätning under borrning – en del av 6th Sense Insight

Data är avgörande i vår moderna värld. Idag genereras massiva datamängder i det dagliga arbetet. Den data som genereras kommer dock endast till nytta om den hämtas, lagras och analyseras i rätt tid.

 

6th Sense Insight är en produktfamilj med lösningar för insamling, överföring, lagring, visualisering och analys av data och omvandling av dessa till användbar information för databaserat beslutsfattande. Läs mer om 6th Sense.

Varför MWD?

För entreprenören

• Kännedom om det omgivande bergets egenskaper ligger till grund för all tunneldrivning

• Bergets egenskaper har inverkan på arbetsmetoden, säkerheten och på hur olika krav ska uppfyllas

• Krav från samhället, särskilt i urbana områden

• Vattenläckage, vibrationer och buller måste begränsas

• Sprickzoner och vittrade områden kan innebära att det krävs omfattande förstärkningar, injektering och långa avbrott

• MWD-tekniken erbjuder objektiv och konsekvent kartläggning av geologin och bergegenskaperna längs hela tunneln. Detta innebär du får förvarningar om eventuella avvikelser och kan anpassa dig efter de faktiska förhållandena i berget du har att göra med

För kunden

• Bergförhållandena anges i upphandlingsdokumenten

• Förundersökningen är ofta begränsad och nivån av osäkerhet kan vara hög

• Bergförhållandena är ofta felaktiga eller inte dokumenterade över huvud taget

• Påverkar kostnader och tidsplaner

• MWD-tekniken kan minska riskerna avsevärt

För myndigheter/konsulter

• Omfattande lagstiftning, kommer att stärkas framöver

• Hållbar miljökontroll står i fokus

• Säkerhet

• Störningar för omgivningen

• Kommande krav kräver bättre dokumenterad kännedom om bergets egenskaper